skip to Main Content
در مورد اهمیت زبان مادری در کنار زبان‌های غالب
بی‌زبانگی یا چندزبانگی ؟
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
زبان ابزار تفکر و احساس است. نداشتن این ابزار به طور مناسب، منجر به ضعف مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودک می‌شود. ضعف در زبان مادری تنها یک ضعف زبانی نیست اما چه پیامدهایی دارد که باید به آن توجه کرد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗