مافیای آب کشور را به ورطه نابودی کشانده است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

رضا اردکانیان

مافیای آب کشور را به ورطه نابودی کشانده است

مافیای آب کشور را به ورطه نابودی کشانده است

– از اتفاقی که در همایش «صدای آب» رخ داد شروع کنیم. شما اعتراضی داشتید و رضا کیانیان سه بار به شما گفت «حرف نزن» و «حق نداری صحبت کنی» و شما را به اخراج از سالن تهدید کرد. جریان از چه قرار بود و چه حرفی داشتید؟ ماجرای روز رونمایی از آرم یا لوگوی پویش «صدای آب»،...