skip to Main Content
فاشیسم در آمریکا
آیا ترامپ هیتلر قرن بیست‌ویکم است؟
۷ فروردین ۱۳۹۶
تا چه حد می‌توان ترامپ را با هیتلر مقایسه و بین ظهور ترامپ در ایالات متحده از سال ٢٠١٥ به بعد و ظهور هیتلر در اواخر دهه ١٩٢٠ و اوایل دهه ١٩٣٠ در آلمان تشابه برقرار کرد؟ و فاشیست‌خواندن کارزار ترامپ به لحاظ سیاسی چقدر مفید فایده است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗