skip to Main Content
روزگار نخستین مدرسه مدرن ایران در 165 سالگی
گرد زوال بر چهره دارالفنون
۲ مرداد ۱۳۹۵

دارالفنون محکم ایستاده است. نه غباری بر چهره دارد و نه آجری از هم گسسته. نخستین دانشگاه تاریخ مدرن ایران، یادگار امیرکبیر، صورتی آراسته دارد؛ پنجره‌هایی چوبی، گچ‌بری‌های رنگ به رنگ، درختان استوار. ظاهرش نقص ندارد اما دلش آشوب است، انگار که آدمی ناخوش‌احوال تظاهر کند به تندرستی.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗