skip to Main Content
راه‌آهن به نوسازی «بسیار جدی» نیاز دارد
فراموشی حمل و نقل ریلی در عطش دولت به هواپیما
۲۸ آذر ۱۳۹۵
چند هفته بعد از حادثه کشته‌شدن نزدیک به ۵۰ تن در حادثه تصادف دو قطار در ایران، مدیر عامل شرکت راه‌آهن از «نیاز بسیار جدی» ناوگان حمل و نقل ریلی به نوسازی سخن می‌گوید. در این شرایط باز هم حمل و نقل ریلی از عطش دولت به خرید هواپیما عقب مانده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗