ده هزار دانش‌آموز به‌جای مدرسه به تظاهرات دفاع از محیط‌زیست رفتند