skip to Main Content
چگونه نمایش‌نامه نسیم سلیمان‌پور جهانی شد
حکایت خرگوش و نسیم
۱۳ تیر ۱۳۹۶
شاید من قصه‌گو یا نویسنده بدی نباشم، اما صاحب بهترین قصه‌های دنیا نیستم. فکر کردم من چیزی به تماشاچیان بدهکارم و باید کاری بکنم که قسمتی از این بدهی را بپردازم. تصمیم گرفتم برای آنها ماشین قصه‌گویی درست کنم تا بتوانند قصه‌هایشان را در آن بگذارند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗