skip to Main Content
گفت‌وگو با مراد ثقفی درباره زمینه‌های همکاری روشن‌فکران با دولت در تاریخ معاصر
دولت، روشن‌فکران و مدرنیسم
۴ شهریور ۱۳۹۸
مراد ثقفی برآن است که رابطۀ تعاملی و مثبت برخی از روشن‌فکران و دولت را نباید در چارچوب انگارۀ غالب «خدمت و خیانتِ» صرف مورد توجه قرار داد، بلکه می‌بایست در چارچوبی تازه‌تر بدان نگریست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗