skip to Main Content
نظام بانکی ایران و عقوبت ناگزیرش
۱۹ خرداد ۱۳۹۷
تناقضات موجود در گزارش اخیر مجلس در بررسی وضعیت نظام بانکی ایران نشان ‌می‌دهد چگونه بحران بانکی همزمان بزرگترین بحران اقتصادی ایران است و در عین حال انکار این بحران از سوی مقامات به وسیع شدن آن دامن می‌زند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗