skip to Main Content
گفتگو با ایمان واقفی از مترجمان کتاب «آنری لوفور»
حق به شهر حق به مرکزیت است
۱۶ آبان ۱۳۹۸
گروه فضا و دیالکتیک در همکاری با انتشارات کسرا کتاب آنری لوفور را در بازخوانی اندیشه‌های این اندیشمند فرانسوی مطرح کرده است. این متن گفتگویی با یکی از مترجمان کتاب درباره آرای لوفور و این کتاب است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗