ایسلند ٢۶ بانکدار دخیل در بحران اقتصادى ٢٠٠٨ را به زندان انداخت

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ایسلند

تعداد مطالب: 2