skip to Main Content
گزارش میدانی از بازار داغ فروش امضای مهندسی
دلالان «پروانه»
۱۷ آبان ۱۳۹۶
مهندسان ناظر اگر شرکت راه‌اندازی کنند و پروانه اشتغال خود را در آن شرکت استفاده کنند، ظرفیت اشتغال آنها افزایش می‌یابد. اما برخی از این معادله سوءاستفاده می‌کنند و برای افزایش ظرفیت اشتغال یک شرکت، پروانه و ظرفیت اشتغال مهندسان را خریداری می‌کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗