skip to Main Content
خودکشی ممنوع یا چگونه با گل‌های سرخ به جنگ ناامیدی برویم
۲۶ خرداد ۱۳۹۵
چالشی در اینستاگرام راه افتاده با عنوان «با امید به خدا خودکشی ممنوع!» این چالش پس از آنکه مردی از روی پل میرداماد خود را حلق‌آویز کرد، آغاز شد. کمپین از ما می‌خواهد در تصاویری مزین به گل سرخ، امید را ترویج دهیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗