خودشرقی‌گری و ناکجایی: استفاده و سوءاستفاده از گفتمان «آریایی» در ایران

آرشیو یادداشت‌های

رضا ضیا ابراهیمی

تعداد مطالب: 1

خودشرقی‌گری و ناکجایی: استفاده و سوءاستفاده از گفتمان «آریایی» در ایران

خودشرقی‌گری و ناکجایی: استفاده و سوءاستفاده از گفتمان «آریایی» در ایران

ضیا ابراهیمی، استاد تاریخ خاورمیانه، نشان می‌دهد چه طور گفتمان آریایی امروز با وام گرفتن از ایدئولوژی‌های نژادپرستانه اروپایی از پاسخ به پرسش‌های اساسی درباره سیاست و جامعه ایران طفره می‌رود.