skip to Main Content
بازگشایی مدارس و کودکان بازمانده از تحصیل
۱ مهر ۱۳۹۸
يكی از ناخوشايند‌ترين مباحثی كه هر ساله با شروع سال تحصيلی در ايران و البته در بسياری از كشورهای ديگر مطرح است و برنامه‌ريزان آموزشی به دنبال حل و رفع آن هستند، كودكان بازمانده از تحصيل هستند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗