skip to Main Content
وضعیت کارگران ساختمانی بدون بیمه در روزهای کرونا
آرماتوربندها: «انگار وجود نداریم»
۲۹ آبان ۱۳۹۹
هر هفته پنج کارگر ساختمانی آرماتوربند در ساختمان‌های درحال ساخت، سقوط می‌کنند و خانه‌نشین می‌شوند. خانه نشینی برای آنها یعنی پایان همه چیز؛ نه از بیمه بیکاری خبری هست، نه حمایتی.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗