skip to Main Content
روایت‌هایی از شیوه نشستن مردان در وسایل حمل و نقل عمومی
پاهایت را جمع کن
۱۲ شهریور ۱۳۹۶
نشستن با پاهای باز در وسایل حمل و نقل عمومی در کنار زنان و اشغال فضای نشستن آنها و تماس بدنی ناخواسته با آنها از طرف مردان مصداق آزار جنسی است. چند روایت از این نوع نشستن‌ها و واکنش‌ها به آن در این گزارش نقل شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗