skip to Main Content
مسکن اجتماعی و برنامه‌ریزی شهری در ایروان
گذار شهر به دوران پساشوروی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
درزمانه‌ای که فرایند‌های اقتصادی سیاسی در مقیاس‌های محلی، کشوری و جهانی‌ شکل‌های جدیدی از شهر نشینی را دائماً تولید و باز تولید می‌کنند، مستندسازی این تغییرات پیچیده وعجول شهری می‌تواند ما را در تجسم شکل‌های دیگری از نشیمندیِ شهری یاری کند. متن زیر با همین هدف دربارهٔ تغییرات تاریخی‌ و معاصر شهر ایروان نوشته شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗