آرشیو یادداشت‌های

شادی شاه‌ناصری

آسیب‌شناسی زبان علم در تشدید بحران‌های زیست‌محیطی

آسیب‌شناسی زبان علم در تشدید بحران‌های زیست‌محیطی

پیش‌فرضِ اکثرِ خوانندگانِ متونِ علمی، آن است که مسائلِ مطرح شده در این متون، فـارغ از دیدگاه های شخصی و باورهای ذهنی نویسندگان بیان می‌شود. به عبارتی، واقعیـات علمـی در قالبِ واژگان و عبارات خنثی متجلی می‌شود اما زبانشناسی زیست محیطی، که بـه تعامـلِ دوسویۀ زبان و...