skip to Main Content
سیاست‌ِ مبارزات در زمانه‌ پاندمی
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
این روزها ویروسِ کرونا به مثابه‌ میدان اصلی و تعیین‌کننده تعارض ظاهر شده است. تنها تشدیدِ پیکارهای اجتماعی، اکنون و در ماه‌های پیشِ رو، می‌تواند راهی به سوی ایجاد فضاهای دموکراسی و «مراقبت» از امر مشترک بگشاید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗