skip to Main Content
توریسم داوطلبی؛ یا چرا جوامع محلی به مسافران نجات‌دهنده نیازی ندارند
۳ آبان ۱۳۹۹
اصطلاح برخورد «توریستی» بر رفتارهایی دلالت دارد که سرسری و بدون قبول مسئولیت بلندمدت انجام می‌شوند. کارهای خیرخواهانه و داوطلبانه نیز می‌توانند به همین‌ معنا توریستی باشند. یادداشت پیش رو نقد کوتاهیست بر این دست کارهای داوطلبانه.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗