skip to Main Content
کشتار فلسطینیان راهی برای کنترل از طریق بدن
۲۷ مرداد ۱۳۹۳
اگر این تعبیر را بپذیریم که اسرائیل به یک ماشین آدم‌کشی بدل شده است، بیش از هر چیز خواهان تغییر کالبد زندگان به مردگان است. بدل‌شدن کالبد زنده به مرده در ماشین آدم‌کشی اسرائیل به حدی وسیع است که این روزها اصطلاح دیگری نیز بر زبان‌ها می‌آید: "نسل‌کشی".
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗