skip to Main Content
سعید مدنی در نشست تخصصی«دام فقر، راه رهایی»
برنامه دولت‌های مختلف برای مبارزه با فقر موفق نبوده است
۷ آبان ۱۳۹۷

فقر با دمکراسی ارتباط مستقیم دارد و مردم هرچه فقیرتر شوند به جای آن که خواسته‌های خود را از کانال دموکراسی دنبال کنند به سمت شورش و پایین کشیدن دولت‌های نالایق حرکت می‌کنند و جامعه‌ای که در آن فقر زیاد باشد امکان تحقق دموکراسی در آن محدود است.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗