skip to Main Content
«تونی اِردمان»: تصویری پررنگ از اروپای رو به زوال
۱۱ اسفند ۱۳۹۵
مارن آده سازنده فیلم تونی اردمن در خلال داستان صمیمی فیلم، در پی طرح ایده‌های بزرگ و پدیده‌های بزرگ است: نوعی برش عرضی مجازی از فساد سیاسی، بیماری اقتصادی و بی‌تفاوتی غیرانسانی در اروپای معاصر.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗