آرشیو یادداشت‌های

رسول قنبری

انتخاب اروپایی

انتخاب اروپایی

یانیس واروفاکیس[۱] که با اتحادیه‌ی اروپا در طی کمک مالی به یونان مذاکره می‌کرد، شاهد دست اول محاسبات دشوار برای کنار هم نگه‌داشتن اتحادیه بود. پس از اُ.اکس.آی،[۲] برگزیت، و ترامپ، او و رفقایش در دی‌یه‌م۲۵[۳] خواستار یک نیودیل[۴] برای اروپا هستند: طرحی که می‌تواند...