skip to Main Content
امر جنسی و سانسور در ترجمه
حضور محدود و تنبیه‌شده‌‌ زبان
۱۳ آذر ۱۳۹۹
سایت معرفی و نقد کتاب تهران در پرونده‌ای به بحث درباره «امر جنسی و سانسور در ترجمه» پرداخته و با این پرسش که «حرف‌زدن درباره امر جنسی تا چه اندازه می‌تواند به سانسور حاکم مربوط باشد؟»، از مترجمان حوزه ادبیات خواسته تجربه خود را روایت کنند. یادداشت پوپه میثاقی از این مجموعه را در ادامه بخوانید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗