skip to Main Content
به بهانه سالگرد توشيح قانون اساسی مشروطه
درآمدی بر نقش روستاییان در جنبش مشروطیت
۲۹ دی ۱۳۹۵
روشنفکران دوران مشروطه همواره مورد توجه خاصی قرار گرفته‌اند، اما کمتر به این پرسش پرداخته شده است که کشاورزان دوران قاجار که بیشترین ضربه را از سیاست‌های نظام سلطنتی خوردند، چه میزان در تغییر وضعیت موجود گام برداشتند. آنچه در این مقاله مورد توجه است، وضعیت روستاییان به‌عنوان قربانیان سیاست‌های اقتصادی حکومت قاجار و واکنش آنهاست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗