شهر، زندان‌بان معلولان و سالمندان است

آرشیو یادداشت‌های

حسین نورانی‌نژاد

تعداد مطالب: 1

شهر، زندان‌بان معلولان و سالمندان است

شهر، زندان‌بان معلولان و سالمندان است

فضاهای شهری تهران در این سال‌ها گسترش چشم‌گیری برای تردد خودروها و انسان‌هایی با شتاب زیاد داشته است.  تأمل در شهر و قدم‌زدن به‌آرامی شاید دیگر یک خاطره در این شهر باشد. در این میان سوژه‌های انسانی که توانایی همراهی با این سرعت رفت وآمد را ندارند از شهر و این فرایند حذف می شوند. کودکان،معلولان و سالمندان از مهم‌ترین این گروه‌ها هستند. در مطلب زیر نویسنده به‌همین موضوع پرداخته‌است.