skip to Main Content
زنان و تاریخ مناسبات تولیدی سینما
خیاطی، آشپزی، فیلمسازی
۹ شهریور ۱۴۰۰
چرا در تاریخ سینما بعضی از وظایف و مسئولیت‌های مهم در تولید فیلم از زنان دریغ شده است؟ چرا بعضی از حرفه‌های فیلمسازی به صورت تاریخی به زنان اختصاص داده شده است و بعضی دیگر را فقط مردان اشغال کرده‌اند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗