skip to Main Content
آيا باید از اینکه مشتریان دائم کمپانی‌های بزرگ نابکار هستیم شرمنده باشیم؟
آیا استفاده کردن از آمازون اخلاقی است؟
۴ دی ۱۳۹۷
برای بیشتر ما گرفتار شدن در شرایطی که با تمام زشتی‌هایش باز هم به آن تن می‌دهیم، تجربه‌ای آشنا است. میزان مشارکت ما در امر شر دست خودمان نیست هر چند که نمی‌خواهیم مشارکتی داشته باشیم. اما مسئولیت ما به عنوان یک فرد چیست؟ آیا خود این پرسش درست است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗