skip to Main Content
چاره نژادپرستی ناخودآگاه چیست؟
۳۰ تیر ۱۳۹۴
آیا نژادپرستی یک ایدئولوژی با توصیه‌ها، قضاوت‌ها و خط‌کشی‌های پررنگ مشخصا سیاسی است و یا شکلی از فکر کردن و دیدن جهان اطراف که ممکن است لزوما متوجه نباشیم به نگاه ما شکل می‌دهد؟ ریشه‌های آن چیست و چه طور می‌توان حد و مرز اثرگذاری آن را در سطح ادراک فردی دید؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗