skip to Main Content
دشوارگیِ خودآیینیِ فرودستِ زن
۱ شهریور ۱۴۰۰
موقعیت فرودست زنان در جامعه و محرومیت آنان از حقوق عام انسانی، مسئله‌ای بود که به نیروی محرکۀ جنبش اعتراضی فمنیستی در دوران معاصر تبدیل شد؛ جریانی که خواهان حقوق برابر زنان و حتی به لحاظ هستی‌شناسی اعادۀ حیثیت از انسان‌بودن زنان شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗