فلسطین یک گزارش زیست‌محیطی نیست

آرشیو یادداشت‌های

نفیظ احمد

تعداد مطالب: 1

فلسطین یک گزارش زیست‌محیطی نیست

فلسطین یک گزارش زیست‌محیطی نیست

پس از بیش از یک‌سال قلم زدن برای گاردین، قرارداد من به شکل یک جانبه از طرف این روزنامه فسخ شد؛ چرا که نوشته‌ای را در مورد غزه به رشته تحریر درآوردم که برای آنها قابل‌پذیرش نبود.