آرشیو یادداشت‌های

مارتا باسلز

برنامه بارسلون برای بازگرداندن خیابان‌ها به ساکنان شهر

برنامه بارسلون برای بازگرداندن خیابان‌ها به ساکنان شهر

استراتژی جدید و جسورانه پایتخت کاتالونیا، ترافیک را تنها به تعدادی خیابان اصلی محدود می‌کند، آلودگی را به شدت کاهش می‌دهد، و خیابان‌های فرعی را به «فضاهای شهروندی»ای برای فرهنگ، تفریح و اجتماعات مردمی تبدیل می‌کند. در آخرین تلاش یک شهر بزرگ برای دور شدن از فرادستیِ...