skip to Main Content
مطلب آخر پرونده اینترنت نامرئی‌ـ‌مرور کتاب جنگ سایبری و انقلاب
زیر پا گذاشتن دیجیتالی در سرمایه‌داری جهانی
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
کتاب در جمله‌ای «شاید شما به جنگ علاقه نداشته باشید، اما جنگ به شما علاقه‌ دارد» جنگ سایبری را به جنگ تعبیر می‌کند. در آخرین مطلب از پرونده اینترنت نامرئی به این پرسش می‌پردازیم که آیا صحبت از جنبش ضد جنگ سایبری اثری دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗