skip to Main Content
مجموعه جنسیت و شهر | فصل سوم | شماره ۸
چگونه می‌توان بودجه‌بندی دولتی را جنسیت آگاه کرد؟
۲۴ آذر ۱۳۹۹
در بسیاری از کشورها، بودجه‌های دولتی و سراسری معمولا ارجاع خاصی به مردان یا زنان ندارد، اما تاثیر این بودجه‌ها در زندگی زنان و مردان متفاوت است. وقتی بودجه‌بندی بدون توجه به جنسیت انجام می شود ممکن است خنثی و بی‌طرف به نظر بیاید، اما معمولا بر اساس درکی تبعیض آمیز و محدود از جنسیت است و در عمل به نابرابری جنسیتی دامن می‌زند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗