آرشیو یادداشت‌های

مهتاب خانی

دستمزد عادلانه چیست؟

دستمزد عادلانه چیست؟

در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ و خاصه در کتابی منتشره در سال ۱۹۹۹ با عنوان «برابری فرصت‌ها»، جان رومر زمینه‌ را برای ظهور عرصه‌ای فراهم کرد که تبدیل به حوزه‌ی بالنده‌ی مطالعات نابرابری یا «نابرابری‌کاوی»شده است؛ که همانا مطالعه‌ی «نابرابری فرصت‌ها»ست. بینش کلیدی رومر عبارت بود...