آزادی اولویت‌بردار نیست

آرشیو یادداشت‌های

مهسا اسدالله نژاد

تعداد مطالب: 2

آزادی اولویت‌بردار نیست

آزادی اولویت‌بردار نیست

بسیاری این روزها وقتی بحث از مبارزه برای تغییر چیزی مطرح می‌شود این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این موضوع خاص اولویت دارد یا نه؟ این یادداشت درباره این سوال و نسبتش با آزادی و دموکراسی نوشته است.