آرشیو یادداشت‌های

کاوه قریشی

نوشتن روی اقیانوس

نوشتن روی اقیانوس

کاک بهروز، اجازه بدهید قبل از هر چیز به دلیل مبارزه، مقاومت، تلاش و پافشاریت بر حقوق پناهندگان در زندان مانوس، به شما تبریک و خسته نباشید بگویم. بعد از انتشار رمان “هیچ دوستی جز کوهستان” بحث‌های زیادی در رابطه با این اثر مطرح شد. بیشتر از این زاویه که یک...
اسناد اردوگاه

اسناد اردوگاه

کمپ‌ها حسب کارکردشان به‌سە گونه‌ی کلی تقسیم شدەاند، اما این تقسیم‌بندی بە معنای عدم تداخل آنها در یکدیگر نیست. این کارکردها عبارتند از:  منزوی کردن موقتی بخشی از جامعە، یعنی افراد یا گروه‌هایی کە مشکوک یا مخرب محسوب شدەاند. ٢. از طریق معیارهای آموزشی مثبت یا منفی،...