skip to Main Content
چه کسی بمباران کشورش را خواست؟
شاه انگلیس طرفدار هیتلر و آلمان نازی بود
۸ تیر ۱۳۹۴
به یمن دستگاه‌های تبلیغاتی از سینما و تلویزیون گرفته تا دیگر رسانه‌های عامه‌پسند، تصویری کلیشه از جنگ‌های جهانی و نقش کشورها و گروه‌ها در آنها در اذهان عمومی جاافتاده است. این کلیشه‌ها، نقشی قهرمانانه و سرشار از خوبی به کشورهای فاتح غربی داده و آن‌ها را یا از جنایات جنگی مبرا دانسته و یا جنایات آنها را شر لازمی که برای پیروزی بر اهریمن بزرگتر آلمان نازی اجتناب‌ناپذیر بوده جا می‌زنند. اما واقعیت جنگ پیچیده‌تر از این نبردهای خیر و شر است. این یادداشت به روابط پیچیده میان هیتلر و خانواده سلطنتی انگلستان میپردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗