بانکداری سایه و گرسنگی جهانی

آرشیو یادداشت‌های

گراهام ونبرجن

تعداد مطالب: 2

بانکداری سایه و گرسنگی جهانی

بانکداری سایه و گرسنگی جهانی

تاکنون هیچ پژوهش چشمگیر و قابل اعتمادی از سوی یک سازمان جهانی درباره‌ی وضعیت واقعی گرسنگی در جهان صورت نگرفته است. اگرچه برخی با تکیه بر اشکال مختلف پژوهش ادعاهایی دارند ولی هیچ پژوهش قابل‌اعتمادی درباره‌ی شمار واقعی گرسنگان که همگان بر سرش توافق داشته باشند نداریم.

بانکداری سایه و گرسنگی جهانی

بانکداری سایه و گرسنگی جهانی

بانکداری سایه مجموعه مؤسساتی است که اگرچه تولید اعتبار در نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند ولی اعضایش تحت هیچ نظام نظارتی نیستند. پیامد‌های این مصونیت در مقابل نظارت برای جوامع انسانی چیست؟