skip to Main Content
مجموعه جنسیت و شهر | فصل سوم | شماره ۹
چگونه یک پروژه نوسازی مشارکتی در هند به تفرقه و جدل کشیده شد
۱ دی ۱۳۹۹
زاغه کولامناگار یکی از بزرگترین زاغه‌های حومه شهر تریواندروم در ایالت کرالا در هندوستان است. این زاغه در اواسط قرن بیستم به شکل تدریجی توسط جمعی از مسلمانان و هندوهای فقیر شکل گرفت. در این زاغه کارهای غیرقانونی مانند تولید غیرقانونی الکل، فروش موادمخدر رایج بود و از زمان پیدایش زاغه چند طرح حکومتی برای سامان‌دهی به وضعیت این زاغه اجرا شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗