امتناع از کار و زمان بی‌ثباتی

آرشیو یادداشت‌های

فرانکو براردی‌بیفو

تعداد مطالب: 1

امتناع از کار و زمان بی‌ثباتی

امتناع از کار و زمان بی‌ثباتی

فرانکو براردی متفکر برجسته ایتالیایی در این مقاله کوتاه به اهمیت کار شناختی و چگونگی افزایش زمان کار بدون دستمزد در سرمایه‌داری معاصر اشاره می‌کند. مشاغل خانگی، کارآموزی، خویش‌فرمایی و کارهای بدون دستمزد از جمله حوزه‌های کار شناختی محسوب می‌شوند.