skip to Main Content
درباره سیمای فقر و بیلبوردهای شهر
مرد با فرهنگ در شکم کروکودیل
۳ خرداد ۱۳۹۵

این متن از چهار پاره مجزا تشکیل شده؛ هرچند هر پاره طیِ نظمی درونی به پاره ی دیگر می رسد. کلّ این متن هشداری ست به ما درباره ی افکار هولناک یک کمپین تبلیغاتی. افکاری که امتدادش در گذشته، آینده و ادبیات ترسیم شده.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗