skip to Main Content
چهره‌ی بردگیِ آفریقایی‌ها در ایران عصر قاجار
۲۷ دی ۱۳۹۴
در تاریخ مدرن ایران، آفریقایی‌ها عضو جدایی‌ناپذیر خانه‌های افراد صاحب امتیاز بودند. مردان سیاه عمدتا اخته بودند و در حرمسرا و خانه‌های شاه کار می‌کردند، در حالی‌که زنان سیاه مستخدم زنان ایرانی بودند. موضوع بردگی آفریقایی در ایران به ندرت مورد بحث و یا حتی تایید قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗