skip to Main Content
اقتصاد سیاسی مجموعه صنعتی غیرانتفاعی
تولید گرتا تونبرگ برای رضایت
۶ مهر ۱۳۹۸
فعالیت‌های گرتا تونبرگ در کنار تلاش‌های افراد و گروه‌های دیگر موضوع محیط زیست را در افکار عمومی برجسته کرده است. اما برخورد سرمایه‌داری با بحران زیست‌محیطی چیست و چه پیچیدگی‌هایی دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗