skip to Main Content
رویکرد محافظه‌کارانه کتاب‌های درسی به جنبش‌های اجتماعی
۴ دی ۱۳۹۸
تحقیق جدید دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد کتاب‌های درسی سراسر دنیا به‌جای آنکه جنبش‌های اجتماعی را مسئله‌ شهروندان امروز بدانند، آن‌ها را موضوعاتی متعلق به گذشته‌ جوامع معرفی می‌کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗