skip to Main Content
مجموعه جنسیت و شهر | فصل سوم | شماره ۱۳
ارزیابی طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در اداره‌های پانچایات هند
۶ بهمن ۱۳۹۹
یکی از حوزه‌های فعالیت شهری که نقش جنسیت در تفاوت تجربه را به خوبی آشکار می‌کند رابطه فرد با خدمات اداری است. زن بودن یک فرد بر دسترسی او به اداره‌جات، تجارب اداری، روال مذاکرات و تصمیمات اداری مربوط به او تاثیر می‌گذارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗