skip to Main Content
یا درآمدها کفاف هزینه زندگی را می‌دهند؟
 زیر و روی خط فقر
۲۱ بهمن ۱۳۹۵
بر اساس آخرین گزارش‌ها ١١‌درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق و ٣٠‌درصد زیر خط فقر نسبی هستند. خط فقر مطلق و شدید عبارت است از مقدار درآمدی که برای تأمین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم‌تأمین آن موجب می‌شود فرد مورد بررسی به‌عنوان فقیر درنظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗