زیر و روی خط فقر

آرشیو یادداشت‌های

به‌ناز مقدسی

تعداد مطالب: 1

 زیر و روی خط فقر

 زیر و روی خط فقر

بر اساس آخرین گزارش‌ها ١١‌درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق و ٣٠‌درصد زیر خط فقر نسبی هستند. خط فقر مطلق و شدید عبارت است از مقدار درآمدی که برای تأمین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم‌تأمین آن موجب می‌شود فرد مورد بررسی به‌عنوان فقیر درنظر گرفته شود.