skip to Main Content
شورشیان سوریه چه کسانی‌اند؟
۲۲ آذر ۱۳۹۵
کثرت و گونه گونی بازیگران مسلح درگیر در نبردهای حلب که بسیاری از خارج سوریه می‌آیند، از نشانه‌های بغرنجی مناقشه سوریه است. برای ازریابی منصفانه از اوضاع باید از ساده گرائی در گزینش واژه‌ها دوری جست. همچنین، شناخت و معرفی گروه های «شورشی» و نیز نیروهای حامی ارتش سوریه به ما امکان می‌دهد که ایدئولوژی و برنامه سیاسی آنان را خوب درک کنیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗